शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति Sort ascending
विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ्ग सेवा परिचालन कार्यविधि 2077 ०७८/०७९ staff nurse.pdf 03/17/2021 - 16:42
संघ, प्रदेश तथा स्थानीयतहको लागत साझेदारीमा आधारित व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि २०७७ ०७७/०७८ व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि २०७७.pdf 01/20/2021 - 10:56
स्वयमसेवकमा सूचिकृत हुन दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ दरखास्त फाराम.pdf 01/08/2021 - 11:42
परिपत्रः- विद्यालय संचालन सम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ ०७८/०७९ विद्यालय_पुनःसञ्चालन_सम्बन्धी_कार्यढाँचा,२०७७_Final.pdf 12/10/2020 - 12:33
Date: 2077-07-21- Invitation for Bids for the Procurement of ICU and Covid Related Medical Equipment ०७७/०७८ Bid Doc Gaur Hospital.pdf 11/10/2020 - 10:40
मिति २०७७/०७/२३ :- बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना ०७७/०७८ Suchana Aapurti Bid.pdf 11/09/2020 - 12:14
BID for Accessories and Consumable items 2077 ०७७/०७८ pphl bid doc 2020 Kartik.pdf 11/05/2020 - 13:23
मिति २०७७/०७/२० :- बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना टाँस र जानकारी सम्नधमा । ०७७/०७८ Bolpatra Suchana_Medtronix.pdf 11/05/2020 - 12:32
Date: 2077-07-19 - Invitation for Sealed Quatation for Procurement of Accessories and Consumable Items Required for Covid-19 Test ०७७/०७८ CH353 Bid.pdf 11/05/2020 - 11:54
मिति २०७७।०५।२९ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-29.pdf 09/14/2020 - 17:42
मिति २०७७।०५।२८ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-28.pdf 09/13/2020 - 17:24
मिति २०७७।०५।२७ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-27.pdf 09/12/2020 - 17:37
मिति २०७७।०५।२६ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-26.pdf 09/11/2020 - 17:42
मिति २०७७।०५।२५ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-25.pdf 09/10/2020 - 17:27
मिति २०७७।०५।२४ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-24.pdf 09/09/2020 - 17:47
मिति २०७७।०५।२३ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-23.pdf 09/08/2020 - 18:04
मिति २०७७।०५।२२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-22.pdf 09/07/2020 - 17:42
मिति २०७७।०५।२१ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-21.pdf 09/06/2020 - 17:24
Invitation of Bids of Procurement of RT PCR Machine & Accessories(Package-1) & Automated RNA Machine & RNA Extraction Kit for Automatic(Package-2) for COVID-19 Control and Prevention under the Provision of Procurement of Special Circumstances!!Sept 6,2020 ०७७/०७८ invitation for bid.pdf 09/06/2020 - 09:56
Bid Document of Procurement of RT PCR Machine & Accessories(Package-1) and Automated RNA Machine and RNA Extraction Kit for Automatic (Package-2) for COVID-19 Control and Prevention under the Provision of Procurement of Special Circumstance !! 21-05-2077 ०७७/०७८ Bid no 4.pdf 09/06/2020 - 09:53