सामाजिक विकास मन्त्रालयको परिचय

 

सामाजिक विकास मन्त्रालयको परिचय

 

नेपाल संघीय संरचनामा परिणत भइ संघ प्रदेश स्थानीय सरकारको व्यवस्था भए अनुरूप प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार मातहत विभिन्न मन्त्रालयहरुमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालय एक हो यस मन्त्रालयको स्थापना २०७४ फाल्गुनमा भएको हो

प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार यस मन्त्रालयलाइ स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सामाजिक सुरक्षा ,भाषा सस्कृति, पुरातत्व, युवा खेलकुद, श्रम तथा रोजगारसंग सम्वन्धित विषयहरुको जिम्मेवारी तोकिएको ।यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न विषयहरुको प्रदेश स्तरिय कानून नीति मापदण्डहरुको निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्रालय हाल यीनै विषयमा केन्द्रित रहेको ।साथै मन्त्रालयले आफ्नो विषय क्षेत्र भित्रका विभिन्न कार्यक्रमहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको

यस मन्त्रालयको मूल उद्देश्य प्रदेश नं का जनताको शिक्षा स्वास्थ्य खेलकुद लगायत मन्त्रालयसंग सम्वन्धित  विभिन्न विषयको कानून नीति नियम मापदण्ड निर्माण तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनवाट समग्र सामाजिक क्षेत्रको विकास गरी स्वस्थ शिक्षित सक्षम उद्यमशिल नागरिक तयार गरी प्रदेशको विकासमा योगदान गर्दै समृद्ध प्रदेशको निर्माणमा योगदान पुराउनु हो

   

सामाजिक विकास मन्त्रालयको लक्ष्य देहाय अनुसार रहेको छ :

  • स्वस्थ्य, दक्ष नागरिक तयार गर्ने,
  • प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइ प्रदेशलाइ आवस्यक जनशक्ति उत्पादन गरी शैक्षिक वेरोजगार घटाउने,
  • स्वरोजगार श्रृजना गर्ने,
  • हिंसा रहित समाज निर्माण गर्ने,
  • श्रम शोषण रहित समाज स्थापना गर्ने,
  • सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक नागरिकहरुलाई संरक्षण गर्ने,
  • भाषा, धर्म, संस्कृति र पुरातत्वको संरक्षण, सम्वर्धन र अभिलेखिकरण गर्ने,
  • प्रदेश नं २ लाई खेलकुद गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने,
  • युवा शक्तीलाइ प्रदेशको विकासमा प्रवाहिकरण गर्ने,
  • आगामी दिनमा मन्त्रालयले आफ्नो कामलाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट निष्पक्ष, मितव्ययी, पारदर्शी, चुस्त र छरितो रुपमा कार्य सम्पादन गरी समृद्ध प्रदेश बनाउने कार्यक्रममा योगदान गर्नेछ ।