परामर्श कार्यक्रममा सहभागि हुदै मानीय मन्त्री ज्यू