आवेदन फारम सङ्कलनको व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा ( स्वास्थ्य कार्यालय ८ जिल्लाको सबै)