आर्थिक वर्ष

कोभिड १९ सँग सम्वन्धित विशेष परिस्थितिमा खरिद गरिने व्यवस्था बमोजिम खाद्मान्न राशन र अन्य मालसामान खरिद सम्वन्धीको प्रस्ताव