Covid-19 विशेष परिस्थितिमा खरिद हुन लागेका PCR Machines & Accessories को आश्य पत्रको सूचना !!