प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र, जनकपुरधामकाे बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना ! प्रथम पटक प्रकाशित मिति:-२०७७-०३-०२