सूचना - प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, धनुषा - PCR Machines & Accessories को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना(Package 1) र बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको (Package 2) को सूचना !! प्रथम पटक प्रकाशित मिति:- २०७७ साल भाद्र १२ गते, शुक्रवार