मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं.२, जनकपुरधामको प.स. २०७७/०७८ च.नं. ९२० र  मिति २०७७/०८/२१ को पत्रानुसार

आर्थिक वर्ष