शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
PCR Machine खिरद सम्झौता गरिएको सूचना । ०७७/०७८ 10/02/2020 - 10:45
मिति २०७७।०५।२९ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-29.pdf 09/14/2020 - 17:42
मिति २०७७।०५।२८ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-28.pdf 09/13/2020 - 17:24
मिति २०७७।०५।२७ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-27.pdf 09/12/2020 - 17:37
मिति २०७७।०५।२६ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-26.pdf 09/11/2020 - 17:42
मिति २०७७।०५।२५ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-25.pdf 09/10/2020 - 17:27
मिति २०७७।०५।२४ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-24.pdf 09/09/2020 - 17:47
मिति २०७७।०५।२३ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-23.pdf 09/08/2020 - 18:04
मिति २०७७।०५।२२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-22.pdf 09/07/2020 - 17:42
मिति २०७७।०५।२१ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-21.pdf 09/06/2020 - 17:24
Invitation of Bids of Procurement of RT PCR Machine & Accessories(Package-1) & Automated RNA Machine & RNA Extraction Kit for Automatic(Package-2) for COVID-19 Control and Prevention under the Provision of Procurement of Special Circumstances!!Sept 6,2020 ०७७/०७८ invitation for bid.pdf 09/06/2020 - 09:56
Bid Document of Procurement of RT PCR Machine & Accessories(Package-1) and Automated RNA Machine and RNA Extraction Kit for Automatic (Package-2) for COVID-19 Control and Prevention under the Provision of Procurement of Special Circumstance !! 21-05-2077 ०७७/०७८ Bid no 4.pdf 09/06/2020 - 09:53
मिति २०७७।०५।२० गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-20.pdf 09/05/2020 - 17:55
मिति २०७७।०५।१९ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-19.pdf 09/04/2020 - 17:48
सूचना - Covid-19 सँग सम्बन्धित खरिद भएकाे मालसमानहरूकाे विवरणकाे जानकारी पठाइएकाे सम्बन्धमा !! प्रकाशित मिति:- २०७७ भाद्र १९, शुक्रवार ०७७/०७८ Notice - Jankari Sambandhma.pdf 09/04/2020 - 17:00
मिति २०७७।०५।१८ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-18.pdf 09/03/2020 - 17:23
मिति २०७७।०५।१७ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-17.pdf 09/02/2020 - 17:27
Notice - Invitation for Electronic Bids for Procurement of PCR Machines COVID-19 Control (Critical) !! Date of Publication:-Bhadra 17, 2077 Wednesday ०७७/०७८ invitation for bid-mosd.pdf 09/02/2020 - 08:21
Download Bid Documents for Procurement of PCR Machines for COVID-19 Control and Prevention !! Date of Publication:- Bhadra 17, 2077 Wednesday ०७७/०७८ procurement_of_goods NCB ojar upkaran-mosd.pdf 09/02/2020 - 08:17
मिति २०७७।०५।१६ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ COVID-19 update 2077-05-16.pdf 09/01/2020 - 16:50