शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
मिति २०७७।०४।३० गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ Covid 19 update 2077-04-30.pdf 08/14/2020 - 18:42
मिति २०७७।०४।२९ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ Covid 19 update 2077-04-29.pdf 08/13/2020 - 19:19
Notice - Invitation for Electronic Bids For Procurement of PCR Machine and Accessories COVID-19 Control (Critical). Date of Publication: 13 August 2020 (Shrawan 29, 2077) ०७७/०७८ invitation of bids of Procurement of PCR Machines and Accessories for Covid-19 in Special Circumstances of fy 2077-078.pdf 08/13/2020 - 09:38
Download-Bid Documents of Procurement of PCR Machines and Accessories for Covid-19 in Special Circumstances of fy 2077-078 ०७७/०७८ Bid Documents of Procurement of PCR Machines and Accessories for Covid-19 in Special Circumstances of fy 2077-078.pdf 08/13/2020 - 09:31
मिति २०७७।०४।२८ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ Covid 19 update 2077-04-28.pdf 08/12/2020 - 18:43
मिति २०७७।०४।२७ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ Covid 19 update 2077-04-27_0.pdf 08/11/2020 - 17:31
मिति २०७७।०४।२६ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ Covid 19 update 2077-04-26.pdf 08/10/2020 - 17:13
मिति २०७७।०४।२५ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ Covid 19 update 2077-04-25.pdf 08/09/2020 - 17:59
मिति २०७७।०४।२४ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ Covid 19 update 2077-04-24.pdf 08/08/2020 - 17:17
मिति २०७७।०४।२३ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ Covid 19 update 2077-04-23.pdf 08/07/2020 - 18:06
मिति २०७७।०४।२२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ Covid 19 update 2077-04-22.pdf 08/06/2020 - 17:26
मिति २०७७।०४।२१ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ Covid 19 update 2077-04-21.pdf 08/05/2020 - 18:00
मिति २०७७।०४।२० गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ Covid 19 update 2077-04-20.pdf 08/04/2020 - 17:13
मिति २०७७।०४।१९ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ Covid 19 update 2077-04-19.pdf 08/03/2020 - 17:46
मिति २०७७।०४।१७ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ Covid 19 update 2077-04-17.pdf 08/01/2020 - 17:07
मिति २०७७।०४।१६ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ Covid 19 update 2077-04-16.pdf 07/31/2020 - 17:27
मिति २०७७।०४।१५ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ Covid 19 update 2077-04-15.pdf 07/30/2020 - 18:01
मिति २०७७।०४।१४ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ Covid 19 update 2077-04-14.pdf 07/29/2020 - 17:23
मिति २०७७।०४।१३ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ Covid 19 update 2077-04-13.pdf 07/28/2020 - 17:21
मिति २०७७।०४।१२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७७/०७८ Covid 19 update 2077-04-12.pdf 07/27/2020 - 16:50