Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

जनकपुरधाम, धनुषा, नेपाल

मधेश प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

जनकपुरधाम, धनुषा, नेपाल

भर्खरका पोष्टहरू

   फिल्टर हटाउनुहोस

मिति विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-04-21 मिति २०७७।०४।२१ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-21
2077-04-20 मिति २०७७।०४।२० गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-20
2077-04-19 मिति २०७७।०४।१९ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-19
2077-04-17 मिति २०७७।०४।१७ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-17
2077-04-16 मिति २०७७।०४।१६ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-16
2077-04-15 मिति २०७७।०४।१५ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-15
2077-04-14 मिति २०७७।०४।१४ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-14
2077-04-13 मिति २०७७।०४।१३ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-13
2077-04-12 मिति २०७७।०४।१२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-12
2077-04-11 मिति २०७७।०४।११ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-11
2077-04-10 मिति २०७७।०४।१० गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-10
2077-04-09 मिति २०७७।०४।०९ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-09
2077-04-08 मिति २०७७।०४।०८ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-08
2077-04-07 मिति २०७७।०४।०७ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-07
2077-04-06 मिति २०७७।०४।०६ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-06
2077-04-05 मिति २०७७।०४।०५ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-05
2077-04-04 मिति २०७७।०४।०४ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-04
2077-04-03 मिति २०७७।०४।०३ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-03
2077-04-02 मिति २०७७।०४।०२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-02
2077-04-01 मिति २०७७।०४।०१ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-01
2077-03-31 मिति २०७७।०३।३१ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-31
2077-03-30 मिति २०७७।०३।३० गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-30
2077-03-29 मिति २०७७।०३।२९ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-29
2077-03-28 मिति २०७७।०३।२८ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-28
2077-03-27 मिति २०७७।०३।२७ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-27
2077-03-26 मिति २०७७।०३।२६ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-26
2077-03-25 मिति २०७७।०३।२५ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-25
2077-03-24 मिति २०७७।०३।२४ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-24
2077-03-23 मिति २०७७।०३।२३ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-23
2077-03-22 मिति २०७७।०३।२२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-22
2077-03-21 मिति २०७७।०३।२१ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-21
2077-03-20 मिति २०७७।०३।२० गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-20
2077-03-19 मिति २०७७।०३।१९ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-19
2077-03-18 मिति २०७७।०३।१८ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-18
2077-03-17 मिति २०७७।०३।१७ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-17
2077-03-16 मिति २०७७।०३।१६ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-16
2077-03-15 मिति २०७७।०३।१५ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-15
2077-03-14 मिति २०७७।०३।१४ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-14
2077-03-14 Notice - 2nd Amendment of Invitation of bids and bid document of Procurement of ICU, Ventilator and Covid related Medical Equipment in Special Circumstances of PHLMC2, Dhanusha!! Date of Publication: 2077-03-14 (June 28, 2020)
2077-03-14
2077-03-13 मिति २०७७।०३।१३ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-13
2077-03-12 मिति २०७७।०३।१२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-12
2077-03-11 Amendment Notice of Invitation and bid document of Procurement of ICU, Ventilator and Covid related Medical Equipment in Special Circumstances of PHLMC2, Dhanusha ! Date of Publication:- 2077-03-11 (25 June, 2020)
2077-03-11
2077-03-11 मिति २०७७।०३।११ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-11
2077-03-10 मिति २०७७।०३।१० गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-10
2077-03-09 मिति २०७७।०३।०९ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-09
2077-03-08 मिति २०७७।०३।०८ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-08
2077-03-07 मिति २०७७।०३।०७ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-07
2077-03-06 मिति २०७७।०३।०६ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-06
2077-03-05 मिति २०७७।०३।०५ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-05
2077-03-05 Download Bid Document for Procurement of ICU and COVID Related Medical Equipment. 2077-03-05
2077-03-05
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-06-09 22:58:32
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers